MENU
Nowosci

Galeria Fotografii z Konferencji

Program kongresu

Nasi prelegenci

Dane organizatora

Press Room

Patroni medialni

Sponsorzy kongresu

Regulamin uczestnictwa

Pytanie do organizatora

Lokalizacja

Uczestnicy

Zgłoś swoje uczestnictwo

Zostań sponsorem forum

Akredytacja dziennikarzy
S P O N S O R Z Y


Grupa Polskie Hotele SPA&Wellness

Unilever Foodsolutions

Rama   Knorr

Lipton   McCain

Bonduelle

Reservation Assistant

Bon-Net

NixdorfP A T R O N    M E R Y T O R Y C Z N Y


Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i CukiernikówS P O N S O R    R Z E C Z O W Y

ForSpa

Farmona Laboratorium Kosmetyków Naturalnych

Malinowy Zdrój - Hotel SPA

Bionantech
B I U R O    O R G A N I Z A T O R A


COMFORTUM

ul. Zielona 8
90-414 Łódź
tel.: +48 42 631 01 84
fax: +48 630 61 11
 
SPA & Wellness Quality Forum & Festival Kuchni Wellness
24 - 25 czerwca 2008 r.

Regulamin Konferencji


1. Postanowienia ogólne
1.1. SPA & Wellness Quality Forum i Festival Kuchni Wellness, zwany w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 24 - 25 czerwca 2008r. w hotelu Magellan w Bronisławowie.
1.2. Organizatorem Konferencji jest Firma Comfortum z siedzibą w Łodzi oraz Hotel Magellan w Bronisławowie.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Konferencji są właściciele hoteli, menedżerowie obiektów SPA, inwestorzy, eksperci ds. żywienia.

2. Zasady uczestnictwa

2.1. Warunki udziału
2.1.1 Organizator wysyła Formularze Zgłoszeniowe jako zaproszenie do uczestnictwa w Konferencji na warunkach określonych w Regulaminie.
2.1.2 Formularze Zgłoszeniowe umieszczone są w Internecie na stronie www.forumspa.pl
2.1.3 Zgłoszenie udziału w Konferencji:
a) Uczestnik jest zobowiązany wypełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz przesłać go do Organizatora Konferencji w formie elektronicznej, faxem bądź pocztą tradycyjną.
b) Uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty 100% wartości brutto kwoty zamówienia do dnia, o którym mowa w zgłoszeniu.
2.1.4 Podpisany Formularz Zgłoszeniowy oraz potwierdzenie wpłaty stanowią definitywne zobowiązanie ze strony Uczestnika w Konferencji na warunkach określonych w pkt 2 Regulaminu i są równoznaczne z podpisaniem umowy.
2.1.5 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiści on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych w formularzu zgłoszeniowym.
2.1.6 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 23. czerwca 2008. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli możliwości skorzystania z pełnej oferty Konferencji.

2.2 Odwołanie uczestnictwa w Konferencji
2.2.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej.
2.2.2 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizatorowi przysługuje:
a) 0% wartości zamówionej usługi w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do 14 dni przed jej rozpoczęciem,
b) 100% wartości zamówionej usługi w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji po terminie określonym w pkt 2.2.2.a)
2.2.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
2.2.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
 
3. Ceny i warunki płatności
3.1 Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji ustalone są w Formularzach Zgłoszeniowych.
3.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z uczestnictwem w Konferencji. Jeżeli zamawiający wskazuje, przy wypełnianiu i podpisywaniu Formularza Zgłoszeniowego jako płatnika osobę trzecią (fizyczną lub prawną), to wskazany płatnik powinien złożyć na odpowiednim Formularzu oświadczenie o przyjęciu zobowiązań zamawiającego, powstałych w wyniku złożenia przez niego zamówienia na te usługi. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.
3.3 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym w Formularzu Zgłoszeniowym upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

4. Reklamacje
4.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
4.2 Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.
4.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

5.Postanowienia końcowe
5.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
5.2 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
5.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.4 Własnoręcznym podpisem w formularzu zgłoszeniowym Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
5.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.      


S P O N S O R Z Y


Grupa Polskie Hotele SPA&Wellness
P A T R O N I    M E D I A L N I


SPA Hotele
SPA - Info

Hotels-SPA


SPA - Manager

SPA Plantet

Quality News

Magazum SPA EDENR O Z D A N I E    N A G R Ó D 
Copyright Comfortum 2008
site by HnT & WebFX